روش بازسازی: یک کیلوگرم پودر کامل تخم مرغ فرموله شده با ۳ کیلوگرم آب برابر ۴ کیلوگرم تخم مرغ مایع می باشد.

نحوه استفاده: در مرحله اول خمیرگیری ( کرمینگ در بیسکوئیت)

بسته بندی: پاکتهای دو لایه ۲۰ کیلوگرمی