روش بازسازی: یک کیلوگرم پودر کامل تخم مرغ با ۳.۵ کیلوگرم آب برابر ۴.۵ کیلوگرم تخم مرغ می باشد. نحوه استفاده: در مرحله اول خمیرگیری به همراه شکر، آب و … استفاده می شود. بسته بندی: پاکتهای دو لایه ۲۰ کیلوی