پودر زرده مخصوص فرآورده های آردی

یک کیلوگرم پودر زرده با ۱.۵ کیلوگرم آب مخلوط شده که معادل ۲.۵ کیلوگرم مایع زرده خواهد شد.

پس از بازسازی پودر زرده در مرحله اول خمیرگیری استفاده می شود.

کیسه های ۱۰ کیلوگرمی در کارتنهای شیرینگ و پاکتهای ۲ لایه ۲۰ کیلوگرمی