پودر زرده مخصوص سس سازی:

هر ۱ کیلوگرم پودر زرده همراه با ۱.۵ کیلوگرم آب مخلوط شده و ۲.۵ کیلوگرم مایع زرده به دست می آید.

در فرآینده سس سازی پس از بازسازی پودر زرده با بقیه مواد اولیه مخلوط می گردد.

پاکتهای ۲ لایه ۱۷ کیلوگرمی