پودر کامل تخم مرغ فرموله شده غذایی

یک کیلوگرم پودر کامل تخم مرغ فرموله شده با ۳ کیلوگرم آب برابر ۴ کیلوگرم تخم مرغ مایع می باشد.

در مرحله اول خمیرگیری ( کرمینگ در بیسکوئیت)

پاکتهای دو لایه ۲۰ کیلوگرمی